• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

ورزش و عملکرد دستگاه ایمنى بدن

ورزش و عملکرد دستگاه ایمنى بدن

ورزش داراى اثر دو گانه اى بر دستگاه ایمنى بدن است که بستگى به شدت و مدت ورزش دارد.
? ورزش هاى شدید:
ورزش شدید باعث افت عملکرد ایمنى بدن مى شود. پس از پایان ورزش، در یک دوره زمانى بین ٢ تا ٧٢ ساعت، به علت کاهش تعداد و عملکرد گلبول هاى سفید خون به ویژه لنفوسبت ها، دفاع بدن در برابر عوامل بیمارى زا کاهش مى یابد. این دوره، پنجره باز نامیده مى شود که شدت و مدت آن بستگى به شدت و مدت ورزش دارد، یعنى هرچه ورزش با شدت بیشتر و به مدت طولانى ترى انجام شود افت عملکرد ایمنى بدن بیشتر خواهد بود. اگر ورزشکار در دوره پنجره باز در معرض عوامل بیمارى زا قرار بگیرد، بیمار خواهد شد.

یکى دیگر از اثرات منفى ورزش شدید که بیشتر در ورزشکاران حرفه اى دیده مى شود، پیرى زودرس است. تمرینات ورزشى سنگین با تولید رادیکال هاى آزاد و ایجاد استرس اکسایشى در بدن، فرآیند تحلیل سلول هاى مختلف بدن (همان روندى که با پیرى رخ مى دهد) را سرعت مى بخشد.
? ورزش هاى تفریحى وباشدت متوسط:
ورزش تفریحى و با شدت متوسط با اثر بر عملکرد گلبول هاى سفید به ویژه لنفوسیت ها و نوتروفیل ها باعث افزایش عملکرد ایمنى بدن مى شود.
هم چنین، ورزش با شدت متوسط با اثر ضد التهابى خود باعث کاهش التهاب سیستمى در بدن مى شود. یادآورى مى شود التهاب سیستمى زمینه ساز بسیارى از بیمارى هاى مزمن مانند انواع سرطان ها، دیابت، ام اس و آلزایمر است.
✅ نتیجه گیرى:
پرداختن به فعالیت هاى ورزشى با شدت متوسط و تفریحى با افزایش عملکرد ایمنى و اثرات ضد التهابى خود کمک موثرى در برخوردارى از یک زندگى سالم و افزایش طول عمر است.