• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم اهدا جوایز مسابقات پرس سینه دانشگاه های استان تهران

photo_2016-05-28_16-36-14 photo_2016-05-28_16-36-24 photo_2016-05-28_16-36-28 photo_2016-05-28_16-36-32 photo_2016-05-28_16-36-38 photo_2016-05-28_16-36-42 photo_2016-05-28_16-36-47 photo_2016-05-28_16-36-53 photo_2016-05-28_16-36-57 photo_2016-05-28_16-37-02 photo_2016-05-28_16-37-11 photo_2016-05-28_16-37-16 photo_2016-05-28_16-37-21 photo_2016-05-28_16-37-24 photo_2016-05-28_16-37-29 photo_2016-05-28_16-37-33 photo_2016-05-28_16-37-36 photo_2016-05-28_16-37-39 photo_2016-05-28_16-37-43 photo_2016-05-28_16-37-46 photo_2016-05-28_16-37-49 photo_2016-05-28_16-38-08