• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

سردار سرتیپ حسین سلامی و دکتر نصیرزاده

سردار سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه و دکتر نصیرزاده

 

photo_2016-06-19_00-32-05 photo_2016-06-19_00-32-09