• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

ددلیفت

ددلیفت :
ددلیفت بدون هیچ شکی‌ یکی‌ از بهترین حرکات عضله‌ سازی می‌باشد که میتواند جز برنامه تمرینی هر بدن سازی قرار داشته باشد.
شما کدام فردی را دیده اید که بتواند ۶۰۰ پوند ددلیفت را انجام دهد و در عین حال دارای عضلات پشت کوچکی باشد؟
همانند اسکات ددلیفت نیز بهتر است با هالتر انجام شود.