• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دبیر انجمن کوهنوردی بانوان دانشگاه های پیام نور

انتصاب سرکار خانم گلناز لبیبی به عنوان دبیر انجمن کوهنوردی بانوان دانشگاه های پیام نور

لبیبی دانشجوی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور ومدرس فدراسیون کوهنوردی می باشد

photo_2016-05-28_16-43-40