• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جلسه شورای تخصصی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

جلسه شورای تخصصی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور با حضور معاونت آموزشی  جناب پروفسور ابوالفضل فراهانی در سالن شورا دانشگاه برگذار گردید در این جلسه جناب دکتر لقمان کشاورز به عنوان دبیر شورای تخصصی معرفی واز زحمات سرکار خانم دکتر معصومه حسینی تشکر وقدردانی گردید  از جمله مصوبات این جلسه به نهایی شدن دروس فرا خوان ۱۶ آزمون فراگیر رشته های مدیریت ورزشی و بررسی پرونده های اعضا علمی متقاضی تبدیل وضعیت بود

 

 

photo_2016-06-14_21-48-55 photo_2016-06-14_21-49-03 photo_2016-06-14_21-49-06 photo_2016-06-14_21-49-09 photo_2016-06-14_21-49-11