• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از دانشگاه پیام نور سیستان وبلوچستان

photo_2016-05-24_15-23-21 photo_2016-05-25_01-43-20photo_2016-05-24_15-23-18 photo_2016-05-24_15-23-16 photo_2016-05-24_15-23-12 photo_2016-05-24_15-23-40 photo_2016-05-24_15-23-34 photo_2016-05-24_15-23-28 photo_2016-05-24_15-23-25 photo_2016-05-24_15-20-25 photo_2016-05-24_15-23-07 photo_2016-05-24_15-23-21