• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نخستین دوره تربیت مربی بدنسازی ورزش های رزمی

photo_2016-05-07_13-11-07 photo_2016-05-07_13-11-20 photo_2016-05-07_13-11-27 photo_2016-05-07_13-11-41 photo_2016-05-07_13-11-47 photo_2016-05-07_13-11-52