• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

حضور وزیر محترم علوم تحقیقات وفناوری از دانشگاه پیام نور

Picture 039 Picture 066 Picture 070 Picture 072 Picture 074 Picture 077 Picture 078 Picture 080 Picture 081 Picture 123 Picture 124 Picture 125 Picture 169 Picture 177