• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اولین جلسه هماهنگی جهت اعزام تیم پاورلیفتینگ دانشجویان

photo_2016-05-03_15-42-46 photo_2016-05-03_15-43-04 photo_2016-05-03_15-43-09 photo_2016-05-03_15-43-14 photo_2016-05-03_15-43-18 photo_2016-05-03_15-43-25 photo_2016-05-03_15-43-29 photo_2016-05-03_15-43-34 photo_2016-05-03_15-43-37