• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

استقبال از تیم شطرنج پیام نور

photo_2016-04-20_13-15-19 photo_2016-04-20_13-15-28 photo_2016-04-20_13-15-32 photo_2016-04-20_13-15-36 photo_2016-04-20_13-15-43 photo_2016-04-20_13-15-47 photo_2016-04-20_13-15-52