• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اسامی قبولین مربیگری آقایان درجه ۱ بدنسازی و پرورزش اندام سال۹۴

اسامی قبولین مربیگری آقایان درجه ۱ بدنسازی و پرورزش اندام سال۹۴
زیر نظر فدراسیون
ردیف نام و نام خانوادگی وضعیت قبولی
۱ حمید رضا ضیایی قبول
۲ داود بیات قبول
۳ سامان صمیمیان طهرانی قبول
۴ محمد ابراهیم ارزشمند قبول
۵ عبدالرحمن بیت الهی قبول
۶ محمد علی قدس قبول
۷ خباط نصیری قبول
۸ شاهین عسگر پور قبول
۹ امین اژدری قبول
۱۱ مرتضی محمد رضایی قبول
۱۱ حمیدرضا اعتمادی قبول
۱۲ عباس پی سپار قبول
۱۳ منصور بیات قبول
۱۴ مصطفی بامهر قبول
۱۵ محمد رضا فوالدی قبول
۱۶ سید مهدی خوش نظر قبول
۱۷ مرتضی شاملو قبول
۱۸ رحیم عسگری قبول
۱۹ امیر هندی نژاد قبول
۲۱ سید مهدی نبی الهی قبول
۲۱ مجید رجبی قبول
۲۲ احسان کمالیان قبول
۲۳ علیرضا جانقربان قبول
۲۴ پیمان خسروی پور قبول
۲۵ فرشید نزاکتی قبول
۲۶ حسین کردوانی قبول
۲۷ فرامرز پور نوین قبول
۲۸ علی شیخ صراف قبول
۲۹ میثم اللهمرادی قبول
۳۱ مهیار اسحاقی قبول
۳۱ نعمت اهلل پهلوان قبول
۳۲ طیب کوگیر چگنی قبول
۳۳ اکبر سلطانی قبول
۳۴ سید سجاد قائم مقامی قبول
۳۵ علی مقصودی طالقانی قبول
۳۶ اوشین گریگوریان قبول
۳۷ مرتضی یاری قبول
۳۸ منصور عبدی قبول
۳۹ حلیم بردی شرعی قبول
۴۱ علیرضا فرزاد قبول
۴۱ سید مسلم اسد پور قبول
۴۲ وهاب محلوجی قبول
۴۳ احمد علی قادری قبول
۴۴ پژمان آردم قبول
۴۵ روح اله قیصری قبول
۴۶ ایرج غضنفری قبول
۴۷ مجتبی قبادی قبول
۴۸ کامران امانی قبول