• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

هوازی

۱-سیستم هوازی چیست؟
مجموعه فرآیندهای سوخت و ساز در داخل بدن اطلاق میشود که در این فرآیند تجزیه کربوهیدراتها-اسیدهای چرب در حضور اکسیژن تنفسی به انرژی مورد نیاز بدن تبدیل میشوند.

۲-فعالیتهای هوازی کدامند؟
فعالیتهایی گفته میشود که با شدت متوسط و مدت زمان نسبتأ طولانی انجام شده و گروههای عضلانی بزرگ بدن را فعال میکنند و اجرای آنها به حضور اکسیژن تنفسی وابسته است.

۳-استقامت هوازی یعنی چه؟
توانایی و تحمل بدن فرد جهت مقاومت در برابر خستگی در ورزشهای طولانی مدت را استقامت هوازی یا استقامت قلبی-تنفسی گویند.
×استقامت عضلانی با استقامت قلبی-تنفسی متفاوت است.

۴-ظرفیت هوازی چیست؟
به حداکثر توانایی مصرف اکسیژن توسط بدن در فعالیتهای شدید و طولانی مدت ظرفیت هوازی گفته میشود که به آنvo2 max نیز میگویند

۵-آمادگی هوازی چیست؟
حداکثر توانایی دستگاه تنفسی جهت جذب و انتقال اکسیژن به عضلات را آمادگی هوازی مینامند.

۶-آستانه هوازی یعنی چه؟
حداقل شدت و مدت تمرین برای اثر گذاشتن بر آمادگی هوازی،آستانه هوازی گفته میشود.(به صورت عمومی حداقل شدت تمرین برای دستیابی به آستانه هوازی ۷۰دقیقه ضربان قلب به مدت ۲۰ دقیقه تمرین توصیه میگردد.)

۷- فعالیتهای بی هوازی کدامند؟
فعالیتهای بدنی که اجرای آنها به حضور و مصرف اکسیژن وابسته نیست اطلاق میشود.(مانند انواع پرتابها- دوی ۱۰۰ متر- پرشها- و پرشهایی که با سرعت بالا در مدت زمان کوتاه<بین چند ثانیه تا ۳ دقیقه>انجام میشوند)
۸- آستانه بی هوازی به چه معناست؟
شدتی از تمرین گفته میشود که اکسیژن مصرفی جهت تامین انرژی مورد نیاز کافی نبوده و مقدار اسیدلاکتیک عضله و خون بالا میرود.
نکته(هرچه آستانه بی هوازی در ورزشکاری بیشتر باشد،موفقیت او در فعالیتهایی از نوع استقامتی بیشتر خواهد بود)

۹- شدت تمرینات هوازی را چگونه کنترل نماییم؟
در نظر گرفتن حداکثر اکسیژن مصرفی معیار بسیار خوبی است که محدودیتهایی نیز دارد.(گرانی و آزمایشگاهی بودن آن)- اما جایگزین کردن محدوده ای از ضربان قلب بسیار ساده و مطلوب است ،که به دو روش از ضربان قلب در کنترل شدت تمرین استفاده میگردد.
بر اساس ضربان قلب حداکثر
این روش بسیار ساده تر و کاربردی است.معمولا شدت تمرین برای حفظ یا آمادگی هوازی ورزشکار بین ۷۰ تا ۸۵ درصد حداکثر ضربان قلب توصیه میشود
(حداکثر و حداقل ضربان قلب )