• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم افتتاحیه باشگاه بدنسازی اکسیژن

IMG_2142 IMG_2148 IMG_2152 IMG_2155 IMG_2181 IMG_2184 IMG_2193 IMG_2211 IMG_2213 IMG_2217 IMG_2220 IMG_2222 IMG_2223 IMG_2226 IMG_2229 IMG_2232 IMG_2240 IMG_2249 IMG_2251