• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از بازدیدها و سرکشی ها دکتر عبدالمهدی نصیرزاده

photo_2016-02-28_12-57-41 photo_2016-02-28_12-58-00 photo_2016-02-28_12-58-05 photo_2016-02-28_12-58-10 photo_2016-02-28_12-58-15 photo_2016-02-28_12-58-19 photo_2016-02-28_12-58-36 photo_2016-02-28_12-58-40 photo_2016-02-28_12-58-45 photo_2016-02-28_12-58-48 photo_2016-02-28_12-58-51 photo_2016-02-28_12-58-54