• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کتاب خبرنگاری وروزنامه نگاری ورزشی انتشار یافت

اولین کتاب تخصصی در حیطه “مدیریت رسانه ورزشی” به همت چهار تن از اساتید بزرگ مدیریت ورزشی  دکتر حمید قاسمی دکتر عبدالمهدی نصیرراده دکتر محمدعلی قره دکتر معصومه حسینی برای اولین بار در ایران انتشار یافت علاقه مندان جهت انتشار تهیه این کتاب می توانند به کتاب فروشی های شعب پیام نور در سراسر کشور مراجعه نمایند