• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مسابقات قویترین مردان استان یزد

مسابقات قویترین مردان استان یزد روزجمعه ۹۴/۱۲/۱۴درسالن شهیدصدوقی یزد برگزارشد.که آقایان.احمدرنجبربافق.محمدرضافتاحی .مرتضی غلامی.رضامزرعه سفیدی.هادی منتظری اول تاپنجم شدند درپایان جوایز نفرات اول تاهشتم توسط آقای شریعتی مدیرکل ورزش وجوانان استان یزد وکاظم صوابیه رئیس هیات بدنسازی وپرورش اندام استان یزد به آنان اهداشد