• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کبد

کبد

 

کبد، بزرگترین کارخانه شیمیایی بدن است، و وزن آن ۱۵۰۰ گرم است.

– این اندام از ۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰سیصد میلیارد سلول تشکیل شده است.

– کبد بیش از ۵۰۰پانصد ماده شیمیایی می سازد.

– یکی از عظیم ترین کارخانه های شیمیایی جهان به حساب می آید.

– به علت کار طاقت فرسای کبد، سلول های آن فقط چهار ماه زنده هستند.

– در هر دقیقه ۱۵۰۰ سی سی خون به کبد می رسد.

– کریسی موریسون (رئیس نظام پزشکی شهر نیویورک) می گوید: اگر بخواهیم یک کارخانه بسازیم که بتواند کارهای کبد را نجام بدهد اندازه آن به قدر مساحت شهر نیویورک خواهد شد.

– روزانه ۱۵۰۰ سی سی صفرا می سازد و از راه اثنا عشر آن را به روده می رساند.

– کبد تنها بافت بدن است که می تواند ظرف چهار ماه قسمت قطع شده را مجددا تولید کند.

– ۲۵% حجم کبد برای انسان کافی است، و ۷۵% باقی مانده برای احتیاط خلق شده است.

– کبد می تواند بدن را از قند اضافه نجات دهد.

– کبد با تبدیل قند به فراورده های دیگر بدن را نجات می دهد،

– کبد همچنان می تواند وقت نیاز آن فراورده هارا به قند تبدیل کند.

– هر چهار ماه، کل سلول های کبد تجدید می شوند.

– یکی از مهمترین وظایف کبد، ساخت گلیکوژن (در عضلات بدن ذخیره می شود .

– هنگامی که بدن به انرژی نیاز دارد، کبد چربی های ذخیره شده را به انرژی تبدیل می کند .

– کبد، نقش مهمی در هضم غذا دارد.

– ماده صفرایی که کبد تولید می کند، نقش مهمی در هضم چربی ها دارد.