• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

سمینار چرخه آموزش استاندارد

photo_2016-03-06_00-44-50 photo_2016-03-06_00-44-59 photo_2016-03-06_00-45-03 photo_2016-03-06_00-45-06