• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید و تقدیر از پیشکسوتان کشتى سلمان فارسى

photo_2016-03-07_17-44-00 photo_2016-03-07_17-44-09 photo_2016-03-07_17-44-11 photo_2016-03-07_17-44-14 photo_2016-03-07_17-44-16 photo_2016-03-07_17-44-19