• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

انتخابات فدراسیون ورزش های دانشگاهی

photo_2016-03-10_11-48-21 photo_2016-03-10_11-48-30 photo_2016-03-10_11-48-35 photo_2016-03-10_11-48-40photo_2016-03-10_11-45-27 photo_2016-03-10_11-45-44 photo_2016-03-10_11-45-49 photo_2016-03-10_11-45-54 photo_2016-03-10_11-46-04