• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اثرات مثبت و منفی نوشابه های ورزشی

نتایج یک مطالعه ی جدید در زمینه ارزیابی اثرات مثبت و منفی نوشابه های ورزشی در ورزشکاران نشان داد که با وجود افزایش ۳ تا ۷ درصدی عملکرد ورزشی، به طور معمول این نوشابه های ورزشی می توانند موجب افزایش دفعات بی خوابی و نیز نا آرامی ورزشکاران در هنگام تمرین یا مسابقه گردند. مصرف نوشابه های ورزشی حاوی کافئین در سال های اخیر افزایش یافته است. محققین در این مطالعه به مدت ۴ سال در زمینه این موضوع مطالعه کردند. هدف اصلی آن ها ارزیابی تغییرات روانی حاصل از دریافت روزانه ۳ میلی گرم به ازای کیلوگرم از وزن بدن کافئین بود. این مطالعه دو سوکور بود و با گروه کنترل انجام شد. ورزشکاران شامل فوتبالیست های نخبه، کوهنوردان، شناگران، بسکتبالیست ها، بازیکنان راگبی، والیبال، تنیس و هاکی می شدند. ۹۰ ورزشکار نخبه که سابقه دریافت کافئین کمی در طول روز داشتند ( ۵۳ مرد و ۳۷ زن) در مطالعه شرکت کردند. ورزشکاران به دو گروه تقسیم شدند: گروه اول روزانه ۳ میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن کافئین دریافت می کردند و گروه دوم نوشابه بدون کافئین می خوردند. ورزشکاران ۶۰ دقیقه پس از نوشیدن نوشابه های ورزشی تمرین کردند. به طور کلی، محققین مصرف روزانه سه بطری از نوشابه های ورزشی و یا نوشیدن یک بطری از آن ها را قبل و بعد از مسابقه ارزیابی کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که نوشابه های کافئین دار عوارض جانبی دارند که در بین ورزشکاران زن و مرد مشترک است.