• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

سمینار طراحی تمرین و برنامه نویسی برای تمرینات قدرتی زنجان

5f1af4bf-781d-445b-9cf1-666cf40dda41 7bb949c8-5ae7-442a-864a-6e851175b98d 9d65514b-dd26-4d22-ba79-298006801750 167dafed-26d3-4379-85f0-b3b0dc75611e 1672f32f-ad8f-4d53-90e6-5790f215f4be 643488aa-96a4-4047-8b58-c6e5f54ff70d 3881899d-f48f-4937-8f35-40e40e233391 c9ba8b25-82ef-4e67-a8a3-8f1832fcf127 f731aab5-0aed-482f-87a5-efc793e652ee f848d9cf-e533-49c9-a119-9a4b3f825377