• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کلاس مربیگری درجه ۲ کشتی با تدریس دکتر عبدالمهدی نصیرزاده

0ef115d3-f54a-4884-90bf-909944f2ad81 22c52303-81bd-4fd1-ac44-bdbfa2d40798 26b8879e-8a40-4f5c-8684-3b4b667b2c7a 58582f0b-caa0-4496-bebd-bba2e66dfe1b 62568ba9-a7b8-45e1-b14e-b3ad3fe00da4 c1491a39-5865-42c0-8b4e-c9304eaebacb d6ebcb36-c4a3-40df-87c6-19dbc45ea87f d974e0c5-b2ed-4232-91ba-8756fc66c581