• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کلاس تخصصی مربی گری درجه ۲ ، مدرس دکتر موسوی

01b4c9f2-44eb-4fd2-9f4c-328d7a020498 2609f921-272b-404f-9ef9-e937aabc114c 3583ce80-c6d4-4132-a7d4-e28ebbfb4ce1 29859e61-7343-49f3-a3b1-325c524a2e86 b53fec33-cbdb-42f8-8dd4-1799cf5b0b61 ba5237d5-2488-4101-9d3b-6d6c06b568e4 d43def55-9133-4887-bcde-e29cacfc5add e5e5b59f-e136-4cae-90ca-96e31eae930d