• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کانال اطلاع رسانی دکتر نصیرزاده و وطن دوست

کانال اطلاع رسانی دکتر نصیرزاده و وطن دوست

https://telegram.me/rahrovan_varzesh