• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

وزن ایده آل بدن

وزن ایده آل بدن: شاخصی می بـاشد که وزن ایده آل و مطـــلوب شما را تعیین می کند. عدد ۱۰۰ را از قد خودتان کسر کنید عدد بدست آمده وزن پایه می بـاشد. بـرای بـدست آوردن وزن ایده آل خود زنان می بایست %۱۵ و مردان %۱۰ از وزن پایه خود را کم کنند .
فرمول بدست آوردن وزن مناسب و ایده آل

مثال :
جنیست : مرد
قد ۱۸۰ سانتی متر
وزن ۸۰ کیلوگرم
۱۸۰- ۱۰۰= ۸۰ وزن پایه
۸۰-۱۰% = ۷۲ وزن مناسب

نتیجه :
وزن متناسب بین ۷۲ تا ۸۰ کیلوگرم می باشد .