• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

همایش شهدای ورزش باستانی

1f6f6090-1b51-4604-a3a1-27a372ab983e 5acc05c5-c6d1-476e-8e23-058067392eb8 023d9fcf-8f3d-4bf0-b61c-f08fe4402137 81e92774-1c4e-4cfd-85e2-3fe8a7e22409 35446291-4f07-40e4-89a7-f9596eebbe26 d0770acf-3510-456f-94e0-3acd83f694c5 fcc37ce5-01cf-48dc-8bef-6b25f5d70729