• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مسابقات کشتى دانشجویان دانشگاههاى منطقه یک ورزش کشور

photo_2016-02-06_17-04-21 photo_2016-02-06_17-04-29 photo_2016-02-06_17-04-32 photo_2016-02-06_17-04-36 photo_2016-02-06_17-04-40 photo_2016-02-06_17-04-43 photo_2016-02-06_17-04-47 photo_2016-02-06_17-04-50 photo_2016-02-06_17-04-55