• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم ختم مادر سید محمود میران

7c0d644c-e916-4d19-9aae-0e4764073f51 7c91783f-d3e9-4570-b438-6a0c0b99e16c 9a6b8b96-50d0-4b77-aaf3-cac88e1e5338 783f11f3-8e16-4a51-bad4-070f2cb1fb4d 47633086-0f67-41c0-b8f0-02824c6b49a1 ecf85fbf-62c8-4d47-b945-9ea75472891d f9319b62-0507-40a3-b9c4-68f68e40f1cc