• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم ترحیم والده جناب شهباز حسن پور بیگلری

3bf9581d-5058-449f-b89f-573d5a4445b1 5f883127-1c8d-4785-a3d1-92fd5b1e9af2 6a138461-44b6-4491-8fc3-bb9ac631ff17 6bf1d04f-3341-4dc0-aa4d-02f8e17c7893 8c26fa76-8b7c-43e2-a007-ebaab8e0493a 9ac1cc84-2e15-4f00-ae78-43cd4516b2a3 14cc2e5b-492c-4b74-9931-57ef57c25555 24cc1d19-1666-4970-94fa-5ac4da38fa11 24d59a7c-45ce-41b4-99f8-a3043d000e1d 33ab573a-9c4d-4881-ba06-70dd406cbd34 60be7be8-0990-49f3-856d-03c9b94d68f3 70fca4fc-6197-47b1-b730-63892fcd4e98 418d1e1e-0850-4baf-afc6-14b80fe3ed19 884e7a1c-3a61-4f68-882d-7e9b298d1a30 4100bb50-c3cf-401c-ae82-a6f805dc6860 6860d08f-18e6-4279-92fe-956faa2eefbb 6871edfd-21e2-439a-8c02-56ce0d8dd6cb 46232cfa-0154-4e8c-81b1-7e23f961912a 32429543-1dcf-4f2c-890e-38af1dd362da aa2e77b0-eddf-4972-83aa-b6719d7d6f09 aa94339f-83ad-4640-a97d-5ca70a591677 (1) aa94339f-83ad-4640-a97d-5ca70a591677 d3bdd302-08c3-41dd-bdb4-1906a618cc23 d757a0c6-c463-4d97-9446-ba4ac714429f e0570a18-f0ce-45f9-a709-2c46c0420344 ecc17bd0-82c9-4b27-8ee0-e0f79ff7a10b fca067f7-d89f-435c-be4c-fd43a4030da8