• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه vip در شهر ری

006dce14-d484-475b-9e0d-2a9b3a2cad21 7abca14c-a962-4934-86af-945b19282838 7f403d7e-6724-43ea-8635-11d20f6fe5ce 7fff0616-4ed7-4b7d-a1f8-127c19709cb0 8dd593c7-972c-45d4-ac9e-7c04f4b7fcd2 4929daad-7472-40ad-81eb-eb176c1ad1a6 6368ad77-e5b2-4f48-a7dc-133ae925384a 15896e1e-283e-4a0d-aef9-cab92d390074 bb383333-f6fd-46c6-9f39-b07598226f6e c1f81d70-967c-4a16-a1c3-f6beae945f9f e354608e-3607-4644-a9db-45f8b7ffac5c