• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

لیگ برتر کشتی با حضور تیم کشتی دانشگاه پیام نور

7a20edb9-087b-461f-afe4-06fbace9ee44 8b562993-b123-4400-bbe6-65652e0afa92 8e7904ac-3ce0-481f-b7f2-80150bed10f6 9f218d2c-5460-4a6a-bcae-048fbe553750 65bf28ef-57d0-4767-82fd-68da0096d5ee 93b7b4d8-f74a-4214-af92-c5f577cd2a89 097d9161-7251-4964-9994-1f5cccb452d1 569c86b8-3cdf-4fef-ac8c-f2bdd688db50 916f54be-50cb-4491-9569-0a466c0d8f7c 33137930-7457-4e06-a02b-1981bb31dbb0 a1cda32b-76ad-4013-a7d0-74f6a89cdf42 ad820cc6-136d-4d1b-a1e2-15418eeeacb9 c01a764f-2122-467e-a631-00f3acea6c71 d1b36123-1d67-4c2d-87de-2d7da8ad1361 dd6581ef-29e8-4c8f-8ec3-800ee576ebf2 ffc83220-5f2f-4d77-a42e-60ab8a22cd6a