• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

روز دوم کلاس تخصصی درجه ۱ بدنسازی و پرورش اندام

0cf8c29f-d024-42a1-9115-8bea13976819

27eb6a55-896f-4cc9-ae31-bd1ef9c9d736

32d00bbd-7887-481a-8aa0-5bd689c4da52

054d2068-1211-471c-a61d-499ee4c9e9f1

75ed3daf-fd27-422e-829e-1d84022a866f

89b0f265-f470-4283-a2e7-59d18b9db923

92ef0c9d-b80e-4362-98bf-81ffd7c52554

a44e479a-cb17-47b8-87a7-5bcc22ed1212

b9d752c3-f6be-4bce-8014-46b9a5f5b771

b30ddfc9-5d40-42f4-8ffc-267577c1f6ee

f3801385-8c74-4c5e-96ad-b666a9d07088