• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

رزومه دکتر عبدالمهدی نصیرزاده و مریم وطن دوست

دانلود رزومه دکتر عبدالمهدی نصیرزاده و مریم وطن دوست

رزومه مریم وطن دوست

رزومه دکتر نصیرزاده