• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دیدار دکترعبدالمهدی نصیرزاده با ورزشکاران منطقه ۲۱

a7625300-e275-4c76-8527-7f8a01523171 ca4b8f96-9057-4021-980d-23a04325f35c e7f2d229-a1af-49bc-a8c5-1917204e9393