• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دکتر نصیرزاده در عیادت مسئولان ورزش با علی پروین

1c7866ac-2d87-413b-a8d8-38d1387f9ddc 5c448309-e752-4013-ae19-c51e85082447 9b583195-d33c-4d56-bab6-d1cf16b8a801 77e98f60-96fd-453c-aa06-e2adbed76023 802b24a2-85a1-481e-80f3-e59a57edee44 678931f8-8f3f-4cef-aa86-01a8b7f9f060 c14696f0-b612-43cb-a8df-7696fb7b69e8