• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

حوزه ریاست دانشگاه پیام نور- سازمان مرکزی

01d00abe-eeab-41f0-8ab6-4758479a2e29  3cdf5052-0622-4a61-97b6-3def1d01e7c7

32a26266-3e90-4404-af9f-a1bc4c3a2696

56225bb3-7d8e-4f8d-96d3-5bfd337e3788

78003b7f-6daa-43cb-9a30-cde72b732a24

89219e13-febc-4cb6-95a5-98bc264db0bd

b07a2606-9fe3-42f7-aab7-e6f9c39d3540

d60fae86-e5b7-41f9-8710-c429e1a8b364