• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

حضور دکتر عبدالمهدی نصیرزاده در مسابقات ددلیفت جام کارگری در حسن آباد

photo_2016-02-13_11-18-35 photo_2016-02-13_11-18-53 photo_2016-02-13_11-18-57 photo_2016-02-13_11-19-01 photo_2016-02-13_11-19-05 photo_2016-02-13_11-19-15