• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مسابقات تک پرس انتخابی تیم ملی

4e02f5ba-29c2-4d77-a0e0-2441111f9dde 5146df86-ef12-474f-b74d-c652dc408b70 5470ef18-7693-48c3-bf54-a0e968493314 a6a46282-1fc8-498d-b021-881f96e3d0f6 a2863519-871a-45b6-8bc5-52f4485a1e38 b5cd6b9c-0c25-4e3e-9f7e-2769b06887d8 b167f1cf-aeca-445f-91eb-fe28dac35280