• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مسابقات انتخابی تیم ملی موی تای

2a380f99-8fcf-4533-afd5-899fc0047adc 4fe9167b-a65c-4ee3-8210-caab2dcafe51 75464f03-b7b6-421b-8d4d-f1b5b4588ab2 95100d04-7e5c-435e-ba0c-608cf76710c3 fa0835b2-05eb-4f3a-bf41-e2a9acbf104a fc52e957-597f-4795-83bf-3b8873157a46