• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جلسه کمیته فنی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی ، جلسه کمیته فنی فدراسیون به میزانی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با حضور نمایندگان فنی بخش های آموزش عالی برگزار شد.

این جلسه با دستور جلسه تهیه پیش نویس آیین نامه اجرایی کمیته فنی ، پیش نویس آیین نامه اجرایی اعزام تیم های ملی دانشجویی و پیش نویس فرم گزارش مسابقات بین المللی برگزار شد.

همچنین در این جلسه در خصوص نوع انخاب رشته های اعزامی بحث شد  که مقرر شد رشته های را به مسابقات جهانی و آسیایی اعزام شود که بتوان آن رشته را در دانشگاهها گسترش داد و زمینه حضور بیشتری از دانشجویان در آن رشته در دانشگاهها شاهد باشیم.

این جلسه با حضور آقایان دکتر نصیر زاده مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، دکتر دهخدا ، قزوینی ، عزیزخانی ، مسیحا ، دکتر نوریان ، بخردی و خانمها شاه محمدی و خیرخواهان برگزار شد.