• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

تقدیر معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور از دکتر نصیرزاده جهت برگزاری المپیاد دختران و پسران

Image (1)