• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

برگزاری کنگره فنی اولین دوره مسابقات بین المللی جام الماس

3a27f36a-6c1f-4165-ad0f-538ccc96c14b 60ed073a-e330-4fda-ad6c-dbe524f3306f 37519566-1feb-4fac-80db-166409251473 a2f6ef97-e5d7-4e68-b6e1-33e749fa3efa f7d99cf3-7e1d-4fcc-a69f-8697e7e736d2