• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

برگزاری سمینار آموزشی در استان زنجان با حضور دکتر نصیرزاده و همکاری دانشگاه پیام نور استان زنجان

14ba5f29-f275-489d-b346-71e84aba51db 97a69909-d3c0-4cf8-9234-638caa40b5bf 029277ab-cd6e-44d9-a397-48ebb6214377 b7c6cb6a-db5b-479a-8dce-fed73dd684d3 ba987937-6ead-4d76-a48f-08974f9f98d2 dee43a48-77c4-4079-9d02-f19b168e1197