• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازید دکتر عبدالمهدی نصیرزاده از مجموعه ورزشی بزرگ پردیسان نور

558e7337-a622-4794-9004-b239784e0829 f33ff0ce-ed4d-4062-89d6-b27c07ab894a