• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیر زاده و جمعی از دانشجویان با خانواده شهدا و ایثار گران

5f022dff-63ad-430e-a60b-7ce793304141 41bfbdf1-6495-4a67-9edf-d725becd8305 044b8137-afd8-4911-9db6-7fc373bc1d77 51c63d3c-7ae4-4594-8e1c-b61542069722 77e01e54-6490-41a7-8f5e-d75ec2da5f8e 83c0f55e-e87d-4fa6-bf6d-01f778bfbebf 721cdca7-4bd1-4fbb-907d-e5b1b3f71f80 a6aaf585-2fe3-4f65-b170-0ba697f17b11 b34c0e25-325a-4e84-be36-bc038f3160b4 c70c5b44-1a45-4667-9349-0b40df2fbf9e cd7ae596-6c58-4eea-8c40-d2f71119c5fc da84118c-a5c5-46e3-80d6-866599817de5 f2ab0cb1-8dd2-408d-98f5-4dec64d4701d