• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از نمایشگاه مطبوعات

3b41aa07-abcd-4cf7-a4a9-f39a3def311d 5cf16087-51f0-4d6e-bbc6-35ddb3ca13cb 8af4fc85-28b6-4f64-97c0-07d4fd9b4227 9b2f3efe-b9be-43d1-922b-5c138d900f88 9e1b71f0-14fe-4bdd-8487-d03605b16026 9e5dd0fa-5e65-4a24-9cb9-dd0783ddef49 093c4b77-b272-4766-a338-4887cc50295c 12187ac0-1e98-44a6-adf7-0f2ed8649dff b380e162-34e9-498b-8b16-f4923f0b4cc3 c5277804-0671-4c15-8514-184bcb565446 ca9bc326-80a6-4934-b793-82c44512b357 d1a29236-f6e5-432f-90cc-dd20be772416 d3e0e1f1-1eee-49f5-9d28-0a4e71ef1c0f e012f144-8551-49e7-9731-989295939dae ed773231-ba05-448d-9738-4ebbe7f65016