• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از مجموعه ورزشی غدیر پاسداران

1ac841de-650d-4d06-b85b-a46686fb0253 6bb8b5d2-1890-43d7-9d65-587cb8d1aac2 7a28a469-a88b-42d7-bfac-52c7d115e742 7db8a3d6-6b48-49e9-b7a7-43ef9e800020 8a59a78c-3b56-4cdf-840a-df6def676f3a 10c5ec36-670e-4fa8-a6ae-ed5f0db6c5da 64f69a5e-f4c0-4b0e-9e79-f732f91f9b98 9565c546-f331-409b-ba2a-09ec705449dc 11603658-4555-4d32-afd9-6ded787666f7 a576a278-6ae0-4a78-b887-0b4b1b86a8ce b0f849a4-a247-4d5b-8ef8-d7a718456ce1 d4c88390-da18-4839-b2c1-20f50a86adbd ea1b38d3-6afb-4e96-9a1e-e79d1024a0a4 f66e1230-8890-497b-bcfb-3e9874a156a4 f0287042-0dc9-4f4b-9fd7-00174936f15a