• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از مجموعه ورزشی شهید پناهی

0e077c85-9fd9-46e6-8180-2e32c05e7f01 2db837f9-812d-45d2-81a9-a651c0ecfb43 6e22976d-9850-4177-8c90-b7ca81268a5a 53ce1c53-a21d-400d-a589-38ec5e05febc 18819db4-6a4d-4d67-a0ef-c4489ed2d134 392560b5-5652-4b09-9ab1-ed1fb9abc956 a74636aa-cfd2-4ce3-a957-1745c233d9e8 c365993f-9832-4c1a-83c5-287119b3768c d9560ea9-abc1-4df8-89ee-7a1cac4241ed e1f58403-a194-45b3-affd-f8070dddc773 f8e6cf9a-2d65-4ec4-a401-aaca09134265